Cymru

Mae'r adran hon yn rhoi manylion am y canlynol:

– Gwybodaeth am arholiadau ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru

– Gwybodaeth am geisiadau i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i brifysgol yng Nghymru, gan gynnwys UCAS a chlirio

– Gwneud cais am gyllid myfyrwyr yng Nghymru

Os ydych yn chwilio am wybodaeth i fyfyrwyr yn un o genhedloedd eraill y DU neu'n gwneud cais i genedl arall yn y DU er mwyn mynd i’r brifysgol, ewch yma i gael mwy o wybodaeth.

Arholiadau a’r camau nesaf

Mae’r Llywodraeth wedi cytuno â’r sector addysg uwch y bydd yr holl fyfyrwyr a enillodd y graddau gofynnol eleni yn cael cynnig lle yn eu dewis cyntaf o brifysgol neu goleg.

Mae’r Llywodraeth hefyd wedi cael gwared â’r cap ar niferoedd meddygaeth, deintyddiaeth a milfeddygaeth, gan olygu os bydd myfyrwyr wedi bodloni amodau eu cynnig i astudio, y dylent allu derbyn eu lle eleni os oes capasiti, neu gael cynnig lle wedi’i ohirio gyda’r brifysgol neu’r darparydd addysg uwch o’u dewis.

Ceir gwybodaeth bellach yma

13 Awst oedd diwrnod canlyniadau Safon Uwch. Byddwch wedi cael eich canlyniadau gan eich ysgol neu goleg.

Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd myfyrwyr Safon Uwch, Safon Uwch Gyfrannol, TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru yn derbyn y graddau a ragfynegwyd ar eu cyfer gan eu hathrawon.

Gallwch ddarllen datganiad llawn y llywodraeth yma.

Os oedd eich canlyniadau’n wahanol i’r hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl, siaradwch â’ch ysgol neu goleg. Y dyddiad cau ar gyfer apelio yw 17 Medi 2020.

Bydd cyfres arholiadau’r hydref yn cael ei chynnal i fyfyrwyr na wnaeth lwyddo i sicrhau gradd a gyfrifwyd ar eu cyfer yn yr haf, neu sydd am geisio gwella eu gradd. Mae’n werth cofio y gallai hyn olygu na fyddwch yn gallu dechrau’r brifysgol eleni.

Cewch fwy o wybodaeth yma am apelio ac am gyfres arholiadau’r hydref.

Safon Uwch a TGAU

Cafodd graddau amcangyfrifiedig eu cyflwyno gan ysgolion i’w byrddau arholi ar gyfer cymwysterau Safon Uwch a TGAU. Y radd derfynol bellach fydd y radd a gyflwynwyd gan yr ysgol neu goleg ar sail barn yr athro ynghylch yr hyn y gallai dysgwr fod wedi’i ennill pe bai wedi sefyll ei arholiad, a thystiolaeth arall.

13 Awst oedd diwrnod canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol yng Nghymru, a bydd canlyniadau TGAU yn cael eu cyhoeddi ar 20 Awst.

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi cyfres fanwl o gwestiynau cyffredin am arholiadau yng Nghymru. Cofiwch wirio eu gwefan yn barhaus am wybodaeth bellach.

Cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol eraill

Mae Ofqual wedi nodi y bydd graddau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol eraill eleni yn seiliedig ar dystiolaeth aseiniadau, modiwlau neu waith dosbarth a wnaed yn ystod y cwrs, cyn i’r cyfyngiadau symud atal myfyrwyr rhag mynychu dosbarthiadau. Mae'r graddio hwn hefyd yn berthnasol i gymwysterau yng Nghymru.

Dylai graddau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau eraill fod wedi cael eu cyflwyno i'w corff arholi eisoes a byddant yn cael eu hasesu bellach.

Gweler y canllawiau hyn gan y llywodraeth am fanylion llawn ynghylch sut y bydd cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol eraill yn cael eu dyfarnu eleni.

Dylech wirio i sicrhau eich bod yn deall y manylion sy'n dilyn cyn y cyfnod cadarnhau a chlirio ym mis Awst:

  • faint o'r cwrs y cynigir ei gyflwyno ar-lein neu wyneb yn wyneb, neu gymysgedd o'r ddau, a yw'r cydbwysedd rhwng darlithoedd, seminarau a hunan-ddysgu wedi newid neu a effeithir ar leoliadau
  • pa gefnogaeth fydd ar gael i fyfyrwyr er mwyn iddynt gael mynediad at unrhyw ddysgu ar-lein
  • unrhyw newidiadau a allai ddigwydd o ganlyniad i ganllawiau iechyd y cyhoedd, fel newidiadau o ran cadw pellter cymdeithasol, a goblygiadau o ran darpariaeth, fel peidio â gallu mynychu darlithoedd ar adegau penodol neu'n gorfod newid trefniadau byw mewn llety myfyrwyr
  • y telerau ac amodau ar gyfer eich cwrs, a ddylai fod yn glir
  • sut i gael mynediad at broses gwynion glir a theg ar gyfer y brifysgol neu'r coleg
  • cost y cwrs, gan gynnwys nodi’n glir a oes unrhyw ostyngiadau wedi’u cynnig ar gyfer y flwyddyn pan fydd addasiadau’n cael eu gwneud, ac a fydd y gost yn cynyddu i lefel ‘normal’ wedi hynny

Os nad ydych yn teimlo eich bod wedi derbyn y wybodaeth y mae arnoch ei hangen gan eich prifysgol neu goleg, gallwch wneud y canlynol:

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag UCAS a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i fonitro'r sefyllfa yn agos. Oherwydd bod gwaith ar y gweill i sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn graddau teg sy'n cydnabod eu gwaith, y farn bresennol yw na ddylid tarfu ar y cylch derbyniadau arferol. Mae disgwyl i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru ystyried hyn wrth wneud cynigion i ymgeiswyr.

Os byddwch yn derbyn eich penderfyniad olaf gan brifysgol neu goleg ar neu cyn 13 Gorffennaf, eich dyddiad ar gyfer ymateb i'r cynnig hwn trwy UCAS yw 20 Gorffennaf, gan gynnwys dewisiadau ychwanegol.

Bydd UCAS yn anfon e-bost atoch ynglŷn â'ch cais os bydd unrhyw newidiadau sylweddol.

Ceir mwy o wybodaeth a chefnogaeth ar dudalennau cymorth i fyfyrwyr Llywodraeth Cymru.

Proses glirio well newydd ar gyfer derbyniadau: Caiff proses glirio well ei defnyddio ar gyfer derbyniadau yn 2020, o'r enw Clearing Plus, a fydd yn paru myfyrwyr â phrifysgolion a chyfleoedd yn seiliedig ar eu cyflawniadau a'u diddordebau o ran cyrsiau. Os byddwch yn rhagori ar eich graddau a ragfynegwyd, gall Clearing Plus awgrymu cyrsiau amgen â gofynion derbyn uwch. Mae hyn yn cynnig mwy o opsiynau ar eich cyfer. Byddwch hefyd yn cael cyfle i newid eich dewis o ddarparwr/cwrs, hyd yn oed os ydych wedi cael eich ‘gosod’ gyda darparwr ac ar ôl i chi dderbyn eich graddau.

Clirio 2020: Bydd y broses glirio ar gyfer 2020 yn dechrau ar 6 Gorffennaf.

Rhaid cyflwyno pob cais i UCAS erbyn 18.00 (amser y DU) ddydd Llun, 21 Medi. Dyma'r dyddiad cau terfynol ar gyfer pob cwrs â 2020 fel dyddiad mynediad.

Mae'n ofynnol eich bod wedi ychwanegu unrhyw ddewisiadau ar gyfer clirio yn ogystal ag unrhyw geisiadau eraill i brifysgol neu goleg yn Track ar UCAS erbyn 20 Hydref.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddyddiadau cau UCAS, gweler gwefan UCAS.

Os ydych yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr yng Nghymru, dylech wneud hyn cyn gynted â phosibl. Er bod y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais wedi mynd heibio, y cynharaf y byddwch yn gwneud cais, y cynharaf y byddwch yn derbyn eich cyllid myfyrwyr. Dylech wneud cais yn seiliedig ar eich dewis cyntaf ar gyfer prifysgol neu goleg. Nid oes unrhyw gosb os byddwch yn tynnu nôl neu'n newid eich cais yn hwyrach (er enghraifft, yn ystod y broses glirio).

Dylai myfyrwyr ag anabledd neu gyflyrau iechyd hirdymor gael eu hannog i wneud cais am Lwfans i Fyfyrwyr Anabl cyn gynted â phosibl. Mae'n cymryd oddeutu 14 wythnos ar hyn o bryd i brosesu ceisiadau felly mae angen iddyn nhw wneud cais nawr er mwyn sicrhau bod cefnogaeth ar gael mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Y ffordd gyflymaf a hawsaf i wneud cais yw trwy Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar dudalennau Facebook a Twitter Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Negeseuon allweddol i fyfyrwyr sy'n dechrau neu'n dychwelyd i'r brifysgol neu'r coleg.

Mae eich prifysgol neu goleg wedi gweithio'n galed i sicrhau bod eich campws yn ddiogel, ac mae llawer wedi meddwl am ffyrdd diddorol o sicrhau bod eich astudiaethau a'ch gweithgareddau cymdeithasol, fel wythnos y glas, yn ddiogel ac yn llawn hwyl. Siaradwch â'ch prifysgol neu ewch i'w gwefan i weld yr hyn y mae'n ei wneud. Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau i brifysgolion a cholegau, gan gynnwys negeseuon allweddol ynghylch llety, teithio, cynulliadau cymdeithasol a'r hyn i'w ddisgwyl yn y brifysgol neu'r coleg. Cewch wybod beth i'w ddisgwyl yma:https://llyw.cymru/addysg-uwch-chymorth-i-myfyrwyr-coronafeirws.

Negeseuon allweddol i fyfyrwyr sy'n dechrau neu'n dychwelyd i'r brifysgol neu'r coleg.

Mae eich prifysgol neu goleg wedi gweithio'n galed i sicrhau bod eich campws yn ddiogel, ac mae llawer wedi meddwl am ffyrdd diddorol o sicrhau bod eich astudiaethau a'ch gweithgareddau cymdeithasol, fel wythnos y glas, yn ddiogel ac yn llawn hwyl. Siaradwch â'ch prifysgol neu ewch i'w gwefan i weld yr hyn y mae'n ei wneud. Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi canllawiau i brifysgolion a cholegau, a gallwch weld beth i'w ddisgwyl yma https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses

Os ceir achosion lleol o Covid-19, bydd eich prifysgol neu goleg yn cysylltu â chi i esbonio beth y mae angen i chi ei wneud.

Os ydych chi'n teimlo'n sâl ac yn arddangos symptomau Covid dylech gael prawf - ffoniwch 119 neu archebu prawf ar-lein yn gov.uk. Mae'n bwysig ichi hysbysu'r GIG fel bo modd eich profi ac olrhain y firws os oes angen.

Negeseuon Teithio Allweddol a Chynnwys i Fyfyrwyr

Cynlluniwch ymlaen llaw, ac os ydych chi'n defnyddio cludiant cyhoeddus i gyrraedd eich prifysgol neu goleg,, parhewch i gadw at ganllawiau diweddaraf y llywodraeth er mwyn sicrhau eich bod yn teithio'n ddiogel. Mae'r canllawiau hefyd yn ddefnyddiol wrth i chi deithio ar ddechrau ac ar ddiwedd y tymor.

Cewch fwy o wybodaeth ymahttps://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-transport-and-travel-guidance

Negesesuon Allweddol ynghylch Llety a Chynnwys i Fyfyrwyr

Os ydych chi'n byw mewn neuadd breswyl neu dŷ aml-breswyl ac yn datblygu symptomau coronafeirws, dylech hunanynysu yn y fan lle'r ydych chi'n byw ar y pryd. Os oes gan fyfyriwr symptomau coronafeirws, bydd yn rhaid i holl breswylwyr ei aelwyd hunanynysu am 14 diwrnod.

Cewch fwy o wybodaeth yma https://www.gov.uk/government/news/updated-guidance-for-universities-ahead-of-reopening

Cynulliadau Cymdeithasol

Ers dydd Llun 14 Medi, bydd cyfreithiau newydd yn gwahardd cynulliadau cymdeithasol o fwy na chwech o bobl wedi dod i rym. Fodd bynnag, mae'n ddigon posibl y gallai hyn newid yn fuan iawn, a bydd angen ichi sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r holl gyfyngiadau a chyfreithiau sy'n gysylltiedig â chynulliadau cymdeithasol.

Caiff prifysgolion groesawu myfyrwyr yn ôl i'r campws ond bydd angen i bob gweithgaredd cymdeithasol gydymffurfio â'r canllawiau diweddaraf.

Byddwch yn da i allu cymdeithasu ag aelodau o'r un aelwyd yn eich llety myfyrwyr, hyd yn oed os yw eich aelwyd yn cynnwys mwy na chwech o bobl. Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf ar wefan eich prifysgol, neu ar wefan y llywodraeth.

Llesiant Meddyliol

Platfform wedi'i greu gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr yw Every Mind Matters. Mae'n cynnwys awgrymiadau a chyngor a ddatblygwyd gydag arbenigwyr ac a gymeradwywyd gan y GIG.

Mae Every Mind Matters yn rhoi cyngor syml ac ymarferol i reoli a chynnal iechyd meddwl - o sut i ymdrin a straen a phryder hyd at godi'r ysbryd neu gysgu'n well. Mae'n helpu i adnabod arwyddion o gyflyrau iechyd meddwl cyffredin, yn rhoi cynghorion ymarferol wedi'u personoli ar sut i ofalu am yr hunan, ac yn esbonio sut i gael cymorth pellach. Mae gwybodaeth hefyd ar gael am y camau i'w cymryd er mwyn helpu pobl eraill. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters

Back
to top