Lloegr

Mae'r adran hon yn rhoi manylion am y canlynol:

– Gwybodaeth am arholiadau ar gyfer myfyrwyr yn Lloegr

– Gwybodaeth am geisiadau i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i brifysgol yn Lloegr, gan gynnwys UCAS a chlirio

– Gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn Lloegr

Os ydych yn chwilio am wybodaeth i fyfyrwyr yn un o genhedloedd eraill y DU neu'n gwneud cais i genedl arall yn y DU er mwyn mynd i’r brifysgol, ewch yma i gael mwy o wybodaeth.

Safon Uwch a TGAU

Mae'r arholiadau wedi’u cyflwyno i’w byrddau arholi ar gyfer Safon Uwch a TGAU erbyn hyn. Bydd y radd derfynol yn cael ei chyfrifo ar sail ystod o dystiolaeth – er enghraifft, cyrhaeddiad blaenorol, barn athrawon ar yr hyn y gallai dysgwr fod wedi'i gyflawni pe bai wedi sefyll ei arholiadau, a thystiolaeth arall.

Mae Ofqual bellach wedi cyhoeddi manylion y trefniadau newydd ar gyfer asesu a dyfarnu graddau ar gyfer TGAU, Safon Uwch a Safon UG, y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) a’r Dyfarniad Uwch Estynedig (AEA) ar gyfer cymwysterau mathemateg. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am gymwysterau galwedigaethol a thechnegol yn y canllawiau a gyhoeddir ganddo.

Bydd diwrnod canlyniadau Safon UG a Safon Uwch yn Lloegr ar 13 Awst a bydd diwrnod canlyniadau TGAU ar 20 Awst.

Cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol eraill

Mae Ofqual wedi nodi y bydd graddau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol eraill eleni yn seiliedig ar dystiolaeth aseiniadau, modiwlau neu waith dosbarth a wnaed yn ystod y cwrs, cyn i’r cyfyngiadau symud atal myfyrwyr rhag mynychu dosbarthiadau. Mae'r graddio hwn hefyd yn berthnasol i gymwysterau yng Nghymru.

Dylai graddau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau eraill fod wedi cael eu cyflwyno i'w corff arholi eisoes a byddant yn cael eu hasesu bellach.

Gweler y canllawiau hyn gan y llywodraeth am fanylion llawn ynghylch sut y bydd cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol eraill yn cael eu dyfarnu eleni.

Gwiriwch fanylion unrhyw gyrsiau rydych yn eu hystyried neu'n gwneud cais amdanynt ar wefan y brifysgol neu'r coleg. Gall cyrsiau sydd i fod i ddechrau yn hydref 2020 gael eu newid fel eu bod yn cynnwys rhywfaint o ddarpariaeth ar-lein. Gall dyddiadau cychwyn a chynnwys neu strwythurau cyrsiau gael eu newid yn ogystal.

Mae'n ofynnol fod prifysgolion a cholegau yn sicrhau bod y wybodaeth ganlynol ar gael cyn i’r broses o gadarnhau a chlirio ddechrau ym mis Awst:

  • faint o'r cwrs y cynigir ei gyflwyno ar-lein neu wyneb yn wyneb, neu gymysgedd o'r ddau, a yw'r cydbwysedd rhwng darlithoedd, seminarau a hunan-ddysgu wedi newid neu a effeithir ar leoliadau
  • pa gefnogaeth fydd ar gael i fyfyrwyr er mwyn iddynt gael mynediad at unrhyw ddysgu ar-lein
  • unrhyw newidiadau a allai ddigwydd o ganlyniad i ganllawiau iechyd y cyhoedd, fel newidiadau o ran cadw pellter cymdeithasol, a goblygiadau o ran darpariaeth, fel peidio â gallu mynychu darlithoedd ar adegau penodol neu'n gorfod newid trefniadau byw mewn llety myfyrwyr
  • y telerau ac amodau ar gyfer eich cwrs, a ddylai fod yn glir
  • sut i gael mynediad at broses gwynion glir a theg ar gyfer y brifysgol neu'r coleg
  • cost y cwrs, gan gynnwys nodi’n glir a oes unrhyw ostyngiadau wedi’u cynnig ar gyfer y flwyddyn pan fydd addasiadau’n cael eu gwneud, ac a fydd y gost yn cynyddu i lefel ‘normal’ wedi hynny

Os nad ydych yn teimlo eich bod wedi derbyn y wybodaeth y mae arnoch ei hangen gan eich prifysgol neu goleg, gallwch wneud y canlynol:

  • Cwyno i'ch prifysgol neu goleg
  • Gwirio'r canllawiau a ddarperir gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA)
  • Gallwch hefyd weld a ydych yn gallu gwneud cwyn trwy Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (OIA)
  • Hysbysu'r Swyddfa Fyfyrwyr, ond noder y bydd hyn ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer monitro ar sail unigol ac nid i ymchwilio i unrhyw gwynion unigol

Mae'r Swyddfa Fyfyrwyr wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer hawliau defnyddwyr i sicrhau bod gan fyfyrwyr sy'n gwneud cais i ddarparwr yn Lloegr yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt. Am fwy o wybodaeth, gweler cwestiynau cyffredin y Swyddfa Fyfyrwyr.

Cynigion diamod a dewis cwrs prifysgol neu goleg

Mae'r saib ar gyfer gwneud cynigion diamod wedi'i godi erbyn hyn ond mae disgwyl i brifysgolion a cholegau weithredu er budd gorau myfyrwyr wrth wneud cynigion. Mae hyn yn cynnwys ymatal rhag defnyddio cynigion diamod ar raddfa fawr ac arferion eraill a allai arwain at fyfyriwr yn gwneud penderfyniad sydd yn mynd yn groes i'w fuddiannau ei hun. Bydd digon o leoedd ar gael i ymgeiswyr ddewis ohonynt wrth wneud eu ceisiadau a'u penderfyniadau. Mae'n bwysig fod myfyrwyr yn ystyried pob opsiwn a chynnig ac nad ydyn nhw'n gwneud penderfyniadau byrbwyll. Cewch hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar wefan Discover Uni.

Cynghorir o hyd fod ymgeiswyr sy'n derbyn cynnig diamod yn ystyried ai dyma’r brifysgol neu goleg a'r cwrs iawn ar eu cyfer cyn iddynt wneud unrhyw benderfyniad. Mae'n bwysig fod ymgeiswyr yn ymchwilio ac yn ystyried eu hopsiynau i gyd. Bydd digon o gyrsiau ar gael i ddewis ohonynt, felly myfyriwch ynghylch eich dewisiadau eleni. Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan UCAS.

Newidiadau i'r broses dderbyn yn 2020

Os byddwch yn derbyn eich penderfyniad olaf gan brifysgol neu goleg ar neu cyn 13 Gorffennaf, eich dyddiad ar gyfer ymateb i'r cynnig hwn trwy UCAS yw 20 Gorffennaf, gan gynnwys dewisiadau ychwanegol.

Bydd UCAS yn anfon e-bost atoch ynglŷn â'ch cais os bydd unrhyw newidiadau sylweddol.

Proses glirio well newydd ar gyfer derbyniadau: Caiff proses glirio well ei defnyddio ar gyfer derbyniadau yn 2020, o'r enw Clearing Plus, a fydd yn paru myfyrwyr â phrifysgolion a chyfleoedd yn seiliedig ar eu cyflawniadau a'u diddordebau o ran cyrsiau. Os byddwch yn rhagori ar eich graddau a ragfynegwyd, gall Clearing Plus awgrymu cyrsiau amgen â gofynion derbyn uwch. Mae hyn yn cynnig mwy o opsiynau ar eich cyfer. Byddwch hefyd yn cael cyfle i newid eich dewis o ddarparwr/cwrs, hyd yn oed os ydych wedi cael eich ‘gosod’ gyda darparwr ac ar ôl i chi dderbyn eich graddau.

Clirio 2020: Bydd y broses glirio ar gyfer 2020 yn dechrau ar 6 Gorffennaf.

Rhaid cyflwyno pob cais i UCAS erbyn 18.00 (amser y DU) ddydd Llun, 21 Medi. Dyma'r dyddiad cau terfynol ar gyfer pob cwrs â 2020 fel dyddiad mynediad.

Mae'n ofynnol eich bod wedi ychwanegu unrhyw ddewisiadau ar gyfer clirio yn ogystal ag unrhyw geisiadau eraill i brifysgol neu goleg yn Track ar UCAS erbyn 20 Hydref.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddyddiadau cau UCAS, gweler gwefan UCAS.

Os ydych yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn Lloegr, dylech wneud hyn cyn gynted â phosibl. Er bod y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais wedi mynd heibio, y cynharaf y byddwch yn gwneud cais, y cynharaf y byddwch yn derbyn eich cyllid myfyrwyr. Dylech wneud cais yn seiliedig ar eich dewis cyntaf ar gyfer prifysgol neu goleg. Nid oes unrhyw gosb os byddwch yn tynnu nôl neu'n newid eich cais yn hwyrach (er enghraifft, yn ystod y broses glirio).

Dylai myfyrwyr ag anabledd neu gyflyrau iechyd hirdymor gael eu hannog i wneud cais am Lwfans i Fyfyrwyr Anabl cyn gynted â phosibl. Mae'n cymryd oddeutu 14 wythnos ar hyn o bryd i brosesu ceisiadau felly mae angen iddyn nhw wneud cais nawr er mwyn sicrhau bod cefnogaeth ar gael mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Y ffordd gyflymaf a hawsaf i wneud cais yw trwy Cyllid Myfyrwyr Lloegr.

Ffioedd myfyrwyr: Mae'r Gweinidog dros Brifysgolion wedi dweud nad oes unrhyw benderfyniad ffurfiol wedi'i wneud ynglŷn â ffioedd myfyrwyr, ond os yw cyrsiau'n cael eu haddysgu ar-lein ac o ansawdd uchel, ac yn gyrsiau sy'n addas at y diben, ni fyddai myfyrwyr yn cael gostyngiad ar eu ffioedd.

Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar-lein ar wefan gov.uk.

Diweddarir gwybodaeth yn rheolaidd ar wefan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth ar dudalennau Facebook a Twitter Cyllid Myfyrwyr Lloegr.

Os effeithir ar incwm cartref myfyriwr gan yr argyfwng COVID-19 (er enghraifft, oherwydd bod rhiant/rhieni wedi cael ei osod / eu gosod ar ffyrlo), dylent barhau i wneud cais am gyllid myfyrwyr. Mae'r broses Incwm Blynyddol Cyfredol ar gael a gallai'r broses hon arwain at ddyfarnu mwy o gyllid myfyrwyr ar ei gyfer. Ceir mwy o wybodaeth ar wefan Cyllid Myfyrwyr.

Back
to top