Yr Alban

Mae'r adran hon yn rhoi manylion am y canlynol:

– Gwybodaeth am arholiadau ar gyfer myfyrwyr yn yr Alban

– Gwybodaeth am geisiadau i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i brifysgol yn yr Alban, gan gynnwys UCAS a chlirio

– Gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn yr Alban

Os ydych yn chwilio am wybodaeth i fyfyrwyr yn un o genhedloedd eraill y DU neu'n gwneud cais i genedl arall yn y DU er mwyn mynd i’r brifysgol, ewch yma i gael mwy o wybodaeth.

Mae ysgolion a cholegau wedi darparu graddau, bandiau a threfn restrol amcangyfrifedig ar gyfer pob dysgwr i Awdurdod Cymwysterau'r Alban (SQA), sy'n dyfarnu cymwysterau yn yr Alban, ar gyfer pob cwrs ar lefel National 5, Higher ac Advanced Higher. Bydd hyn yn seiliedig ar farn gyffredinol athrawon ar sail yr holl weithgarwch yn ystod y flwyddyn, megis unrhyw unedau a gwaith cwrs sydd wedi'u cwblhau, yn ogystal â gwybodaeth am gyrhaeddiad blaenorol, lle bo hynny ar gael.

Bydd canlyniadau yn cael eu dosbarthu i ddysgwyr unigol erbyn 4 Awst. Mae SQA yn annog yr holl ddysgwr yn gryf i gofrestru ar MySQA, y gwasanaeth ar-lein a neges destun, fel dull uniongyrchol o dderbyn eu canlyniadau.

Ar ôl 4 Awst, bydd gwasanaeth apeliadau am ddim ar gael i ysgolion a cholegau, er mwyn eu galluogi i ofyn am adolygiad o'r radd a ddyfarnwyd ar gyfer dysgwr neu grŵp o ddysgwyr.

Cewch hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan SQA.

Dylech wirio i sicrhau eich bod yn deall y manylion sy'n dilyn cyn y cyfnod cadarnhau a chlirio ym mis Awst:

  • faint o'r cwrs y cynigir ei gyflwyno ar-lein neu wyneb yn wyneb, neu gymysgedd o'r ddau, a yw'r cydbwysedd rhwng darlithoedd, seminarau a hunan-ddysgu wedi newid neu a effeithir ar leoliadau
  • pa gefnogaeth fydd ar gael i fyfyrwyr er mwyn iddynt gael mynediad at unrhyw ddysgu ar-lein
  • unrhyw newidiadau a allai ddigwydd o ganlyniad i ganllawiau iechyd y cyhoedd, fel newidiadau o ran cadw pellter cymdeithasol, a goblygiadau o ran darpariaeth, fel peidio â gallu mynychu darlithoedd ar adegau penodol neu'n gorfod newid trefniadau byw mewn llety myfyrwyr
  • y telerau ac amodau ar gyfer eich cwrs, a ddylai fod yn glir
  • sut i gael mynediad at broses gwynion glir a theg ar gyfer y brifysgol neu'r coleg
  • os nad ydych yn gwneud cais yn yr Alban: cost y cwrs, gan gynnwys nodi’n glir a oes unrhyw ostyngiadau wedi’u cynnig ar gyfer y flwyddyn pan fydd addasiadau’n cael eu gwneud, ac a fydd y gost yn cynyddu i lefel ‘normal’ wedi hynny. Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n byw yn yr Alban ac sy'n gwneud cais i brifysgol yn yr Alban gan nad ydyn nhw'n talu ffioedd dysgu.

Os nad ydych yn teimlo eich bod wedi derbyn y wybodaeth y mae arnoch ei hangen gan eich prifysgol neu goleg, gallwch wneud y canlynol:

Yn yr Alban, bydd rhaid i chi gyflwyno eich holl geisiadau ar gyfer prifysgol neu goleg erbyn 30 Mehefin. Os na fyddwch yn gwneud cais erbyn y dyddiad cau hwn, bydd rhaid i chi wneud cais trwy'r broses glirio.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn ag ymgeisio ar gyfer prifysgol neu goleg yn yr Alban, ewch i wefan Gwybodaeth i Fyfyrwyr yr Alban.

Proses glirio well newydd ar gyfer derbyniadau: Caiff proses glirio well ei ddefnyddio ar gyfer derbyniadau yn 2020, o'r enw Clearing Plus, a fydd yn paru myfyrwyr â phrifysgolion a chyfleoedd yn seiliedig ar eu cyflawniadau a'u diddordebau o ran cyrsiau. Os byddwch yn rhagori ar eich graddau a ragfynegwyd, gall Clearing Plus awgrymu cyrsiau amgen â gofynion derbyn uwch. Mae hyn yn cynnig mwy o opsiynau ar eich cyfer. Byddwch hefyd yn cael cyfle i newid eich dewis o ddarparwr/cwrs, hyd yn oed os ydych wedi cael eich ‘gosod’ gyda darparwr ac ar ôl i chi dderbyn eich graddau.

Clirio 2020: Bydd y broses glirio ar gyfer 2020 yn dechrau ar 6 Gorffennaf.

Rhaid cyflwyno pob cais i UCAS erbyn 18.00 (amser y DU) ddydd Llun, 21 Medi. Dyma'r dyddiad cau terfynol ar gyfer pob cwrs â 2020 fel dyddiad mynediad.

Mae'n ofynnol eich bod wedi ychwanegu unrhyw ddewisiadau ar gyfer clirio yn ogystal ag unrhyw geisiadau eraill i brifysgol a choleg yn Track ar UCAS erbyn 20 Hydref.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddyddiadau cau UCAS, gweler gwefan UCAS.

Mae Asiantaeth Dyfarniadau Myfyrwyr yr Alban (SAAS) yn cynghori y gall myfyrwyr gyflwyno ceisiadau ar gyfer 2020/21 i'r asiantaeth o 1 Ebrill 2020.

Mae SAAS yn argymell bod myfyrwyr yn dilyn eu sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddariadau diweddaraf. Cewch hyd i'r manylion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar ei gwefan ynghyd â chwestiynau cyffredin.

Mae gwefan Gwybodaeth i Fyfyrwyr yr Alban newydd yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i fyfyrwyr ar draws addysg bellach ac addysg uwch. Mae'n cynnwys dolenni i wefannau colegau a phrifysgolion, a fydd yn parhau i ddarparu gwybodaeth benodol sy'n berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio ym mhob un o'r sefydliadau unigol hyn.

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth a chwestiynau cyffredin ar wefan Cyngor Cyllido’r Alban.

Back
to top