Diweddariad i'r data Enillion ar gyfer 3 blynedd a 5 mlynedd ar ôl graddio

Yn ddiweddar gwelsom fod peth o ddata enillion Unistats wedi'u seilio ar sampl llai nag yr oedd y data'n ei ganiatáu. Roedd hyn yn deillio o wall wrth gysylltu data. Cafodd y data ar enillion graddedigion eu cywiro ar 22 Mehefin 2022. Mae hyn wedi arwain at rai newidiadau i'r data enillion ar gyfer myfyrwyr dair blynedd, a phum mlynedd ar ôl graddio.

Mae'r data enillion yr effeithiwyd arnynt yn seiliedig ar set ddata'r Deilliannau Addysgol Hydredol (DAH) sy'n defnyddio cofnodion treth y llywodraeth i ganfod beth yw data enillion graddedigion a addysgwyd mewn sefydliadau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Nid yw data DAH ar gael ar gyfer Gogledd Iwerddon. Nid ydym yn cyhoeddi data DAH ar gyfer cyrsiau unigol. Mae'r data ar enillion bob amser wedi'u rhannu i feysydd pwnc ar gyfer dwy flynedd o raddedigion.

Sut y gallai hyn effeithio arna i?

Os aethoch chi i adran "Enillion ar ôl y cwrs" ar dudalen cwrs rhwng 7 Hydref 2021 ac 14 Mehefin 2022, mae'n bosib eich bod wedi gweld gwybodaeth am enillion graddedigion a oedd yn seiliedig ar sampl llai nag a fwriadwyd. Mae'r data newydd yn cynnwys cyfran fwy o raddedigion, a dylai felly fod yn fwy dibynadwy. Mae'n bosibl na fydd y newidiadau hyn yn newid eich barn ynghylch y cwrs, ond efallai y byddwch am edrych eto ar dudalennau'r cwrs i weld yr wybodaeth gyfredol.

A yw hyn wedi effeithio ar unrhyw ddata enillion eraill ar Unistats?

Bu nifer o newidiadau yn sgil hyn i'r data enillion y gallwn eu cyhoeddi ar gyfer graddedigion 15 mis ar ôl eu cwrs. Mae hyn oherwydd bod yr holl wybodaeth am enillion yn yr adran hon wedi'i chrynhoi mewn ffyrdd tebyg er mwyn sicrhau cymariaethau mor ystyrlon ag sy'n bosibl. Mae'r dull o drin neu gyfuno'r data yn ddibynnol swm y data DAH sydd ar gael. Gan fod mwy o ddata DAH ar gael, mae'n bosibl bod data enillion ar gyfer graddedigion 15 mis ar ôl eu cwrs wedi'u cyhoeddi'n ar lefel fanylach neu lai manwl.

Back
to top