Gwybodaeth i ddarparwyr

Cyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch y DU sydd yn berchen ar wefan Darganfod Prifysgol ac sy'n ei gweithredu. Dyma'r cyrff hynny:

Mae'n cynnwys ystadegau swyddogol am gyrsiau addysg uwch wedi'u tynnu o arolygon a data cenedlaethol a gasglwyd gan brifysgolion a cholegau ynglŷn â'u myfyrwyr.

Darllenwch yr adrannau isod am wybodaeth i ddarparwyr, gan gynnwys:

  • sut i gyflwyno neu ddiwygio'r wybodaeth am gyrsiau a ddangosir ar Darganfod Prifysgol
  • canllawiau ar gyfluniad a gwedd y teclyn Darganfod Prifysgol a geir ar eich tudalennau cwrs eich hunain.

Gelwir y data ar Darganfod Prifysgol yn set ddata Unistats. Rydym yn gweithredu casgliad data Unistats mewn partneriaeth â'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Mae'n ofynnol i ddarparwyr addysg uwch sydd wedi'u cofrestru â'r OfS yn Lloegr, a darparwyr yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon gyflwyno datganiad blynyddol Unistats i HESA sy'n cynnwys manylion eu cyrsiau israddedig cymwys.

I ddarganfod a yw cwrs yn gymwys i gael ei gynnwys yn set ddata Unistats, gweler y datganiad cwmpas ar wefan HESA.

Mae Darganfod Prifysgol yn dangos y data Unistats diweddaraf - sef set ddata Unistats 2021 ar hyn o bryd. Mae'r set ddata hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n berthnasol i gyrsiau a gynhelir ym mlwyddyn academaidd 2022-23.

Ceir manylion llawn yng nghyhoeddiad Unistats 2021, a gyhoeddwyd gan gyrff cyllido’r DU:

Gall darparwyr ddiweddaru eu gwybodaeth gyfredol ar Darganfod Prifysgol drwy ailgyflwyno eu data i HESA.

Mae'n ofynnol i ddarparwyr sydd newydd gofrestru yn Lloegr gyflwyno a chadarnhau datganiad Unistats cyn pen dau fis ar ôl y dyddiad cofrestru.

Mae canllawiau manwl ar gynnwys y casgliad data ar gael ar wefan HESA. Ar gyfer ymholiadau penodol am gasgliadau data Unistats, cysylltwch â thîm Cyswllt HESA: [email protected]

Ceir manylion pellach am yr eitemau data a gyhoeddir gennym ar dudalennau cwrs ar ein tudalen 'ynglŷn â'n data'.

Mae'r teclyn Darganfod Prifysgol wedi'i ymwreiddio ar dudalennau cwrs gwefannau darparwyr, ac yn rhoi pennawd o'r data Unistats sy'n gysylltiedig â'r cwrs dan sylw, yn ogystal â dolen uniongyrchol i'r dudalen cwrs gyfatebol ar Darganfod Prifysgol. Disgwylir i Ddarparwyr arddangos teclyn ar eu tudalennau cwrs ar gyfer pob cwrs sy'n bresennol ar Darganfod Prifysgol.

Dyma'r data a ddangosir ar y teclyn:

  • Canran y myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a gytunodd eu bod yn fodlon ar y cyfan.
  • Canran y myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a gytunodd fod staff yn dda am egluro pethau.
  • Canran y myfyrwyr mewn gwaith neu sy'n astudio ymhellach ar ôl 15 mis ers yr arolwg o Ganlyniadau Graddedigion

Gweler y canllawiau ar sut i weithredu'r teclyn newydd ar wefan HESA. Mae'n rhaid cyflunio'r teclyn yn unol â'r cyfarwyddiadau a roddir yn y canllawiau er mwyn osgoi problemau dangosydd a ffwythiannau. Fel y tudalennau cwrs ar y wefan Darganfod Prifysgol, caiff yr holl wybodaeth a ddarperir yn y teclyn ei thynnu o set ddata Unistats, felly bydd yn rhaid i'r holl fanylion a ddarperir i gyflunio'r teclyn gyd-fynd â'r wybodaeth gyfatebol am y cwrs a gyflwynwyd yn set ddata Unistats.

Sylwch ei bod hi'n bosibl na fydd y teclyn yn arddangos yr holl eitemau data a restrir uchod os nad yw'r data ar gael ar dudalen gyfatebol y cwrs ar Darganfod Prifysgol - gweler y canllawiau am fanylion llawn.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y teclyn Darganfod Prifysgol, cysylltwch â ni: [email protected]

Back
to top