Ansawdd a safonau

Mae gan bob gwlad yn y DU ei ffordd ei hun o sicrhau bod prifysgolion a cholegau yn bodloni safonau uchel. Gelwir hyn yn system asesu ansawdd.

Dylech sicrhau bod y brifysgol neu'r coleg a ddewisir gennych wedi'i chynnwys yn y system asesu ansawdd berthnasol. Mae angen iddi fod wedi'i chynnwys er mwyn ichi dderbyn cymorth ariannol fel benthyciadau myfyrwyr.

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn rheoleiddio ansawdd prifysgolion a cholegau yng Nghymru sy'n derbyn cyllid cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru.

Mae hyn yn cynnwys adolygiad sicrwydd, a gynhelir fel arfer gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch.

Gallwch weld adroddiadau asesu ansawdd ar wefan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd drwy ddilyn y dolenni ar ein tudalennau prifysgolion a cholegau.

Mae Adran yr Economi yn gyfrifol am asesu ansawdd darparwyr addysg uwch yng Ngogledd Iwerddon.

Mae'n gwneud hynny drwy'r Adolygiad Darparwyr Blynyddol, asesiad trwyadl o wybodaeth a data. Caiff darparwyr eu hasesu yn erbyn safon uchelsylfaenol, gyda phedwar canlyniad posibl:

Yn bodloni'r gofynion

Mae'r darparydd yn bodloni'r gofynion yn llawn o ran ansawdd a safonau.

Yn bodloni'r gofynion gyda chynllun gweithredu

Mae'r darparydd hwn yn bodloni'r gofynion o ran ansawdd a safonau ac yn rhoi cynllun gweithredu ar waith i wella rhai agweddau.

Yn yr arfaeth

Nid yw canlyniad yr adolygiad darparwyr blynyddol ar gael eto ar gyfer y darparydd hwn. Mae canlyniad 'yn yr arfaeth' yn golygu nad yw'r broses wedi'i chwblhau eto ar gyfer y darparydd hwn. Dyma ganlyniad niwtral, ac nid oes iddo unrhyw arwyddocâd cadarnhaol na negyddol.

Heb fodloni'r gofynion

Nid yw'r darparydd hwn yn bodloni'r gofynion ar gyfer safonau ac ansawdd ar hyn o bryd. Y mae'n destun gwaith craffu ychwanegol, ac mae cynllun gweithredu ar waith i ymdrin â meysydd sy'n destun pryder.

Gallwch weld canlyniadau ein Hadolygiad Darparwyr Blynyddol ar ein tudalennau prifysgolion a cholegau.

Y Swyddfa Fyfyrwyr yw'r corff sy'n rheoleiddio addysg uwch yn Lloegr.

Mae'r Swyddfa yn cadw rhestr o ddarparwyr addysg uwch, a elwir yn gofrestr. Bydd darparwyr cofrestredig yn cael eu hasesu'n drwyadl i ddangos eu bod yn bodloni'r safonau uchel gofynnol. Gelwir hyn yn llinell sylfaen.

Mae'r holl brifysgolion a cholegau ar Darganfod y Brifysgol naill ai wedi'u cofrestru, neu mae ansawdd y cyrsiau a welwch wedi'i sicrhau gan ddarparydd cofrestredig.

Gweler cofrestr y Swyddfa Fyfyrwyr o ddarparwyr.

Cyngor Cyllido'r Alban sy'n goruchwylio ansawdd addysg uwch yr Alban.

Mae'r Cyngor yn gwneud hynny drwy'r pum elfen yn ei Fframwaith Gwella Ansawdd:

Adolygiad Sefydliadol sy'n seiliedig ar Welliannau

Mae Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yr Alban yn cynnal adolygiadau allanol annibynnol o'r modd y mae prifysgolion yn sicrhau safonau academaidd ac yn gwella profiad myfyrwyr.

Adolygiad wedi'i arwain gan y Sefydliad

Bydd prifysgolion yr Alban yn cynnal adolygiadau pwnc mewnol ac y rhoi adroddiad blynyddol i'r Cyngor. Mae'n rhaid adolygu'r holl gyrsiau prifysgol dros gylch o chwe blynedd.

Ymgysylltu â myfyrwyr

Annog a chefnogi myfyrwyr i rannu ansawdd eu haddysg yn weithredol.

Themâu Gwella

Rhaglen genedlaethol o weithgareddau ar thema benodol er mwyn rhannu enghreifftiau o arloesi wrth ddysgu ac addysgu ar draws y sector.

Gwybodaeth gyhoeddus

Sicrhau bod gwybodaeth glir, gywir a hygyrch ar gael yn sail ar gyfer dewisiadau myfyrwyr, i gynnwys myfyrwyr yn well yn y broses o wella ansawdd, a rhoi sicrwydd ynghylch safonau.

Gyda'i gilydd, mae pum elfen y Fframwaith yn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd ynghylch safonau academaidd ac ansawdd cyfleoedd dysgu ym mhrifysgolion yr Alban.

Gallwch weld adroddiadau ELIR drwy ddilyn y dolenni ar ein tudalennau prifysgolion a cholegau.

Ymarfer cenedlaethol yw'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Deilliannau Myfyrwyr (TEF) a gyflwynwyd gan y Llywodraeth yn Lloegr yn 2017.Cynhaliwyd yr ymarferion cyntaf rhwng 2017 a 2019 ac fe gymerodd darparwyr o bob rhan o'r DU ran ynddynt o'u gwirfodd. Drwy’r ymarfer, aseswyd rhagoriaeth addysgu mewn prifysgolion ac cholegau, a pha mor dda y mae prifysgolion a cholegau am sicrhau deilliannau ardderchog i'w myfyrwyr o ran cyflogaeth ar lefel raddedig neu astudiaeth bellach.

Mae'r Swyddfa Fyfyrwyr (OfS) yn datblygu fframwaith TEF newydd ac mae disgwyl iddi ymgynghori arno yn nhymor yr hydref 2021, ar yr un pryd â'r ymgynghoriad ar reoleiddio deilliannau myfyrwyr. Ar hyn o bryd, mae'r OfS yn anelu i gyhoeddi dyfarniadau TEF newydd yn fuan yn 2023.

Gan fod dyfarniadau presennol TEF wedi'u cyhoeddi rai blynyddoedd ynn ôl, mae'n bosibl na fyddant yn rhoi adlewyrchiad cyfredol o ansawdd yr addysgu, felly mae'r OfS wedi dweud wrth brifysgolion a cholegau i roi'r gorau i hysbysebu eu dyfarniadau. Ceir hyd i wybodaeth am y dyfarniadau TEF a ddelir gan sefydliadau ar hyn o bryd ar y dudalen deilliannau TEF ar wefan yr OfS, ond mae'n bosibl y bydd yr wybodaeth hon yn llai perthnasol i ddarpar fyfyrwyr, gan fod y dyfarniadau wedi'u cyhoeddi beth amser yn ôl.

Back
to top