Paratoi i ddechrau yn y brifysgol

Dyma’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol gan fyfyrwyr, fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl ac i’ch helpu i baratoi i ddechrau eich cwrs yn y brifysgol.

Edrychwch ar wefan eich prifysgol a thudalennau cwrs yn rheolaidd am fanylion a darllenwch ddiweddariadau gan eich prifysgol neu goleg fel eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae prifysgolion a cholegau'n gweithio'n galed i ddarparu profiad cadarnhaol i fyfyrwyr ac addysgu o’r radd flaenaf. Disgwylir iddynt ddilyn canllawiau'r llywodraeth, yn enwedig o ran cyfathrebu'n glir â’u myfyrwyr ynghylch yr hyn y gallant ei ddisgwyl o addysgu a dysgu wedi'i gynllunio, gan gynnwys sut mae addysgu a dysgu yn gweithio ar hyn o bryd, pa newidiadau a fyddai'n cael eu gwneud pe bai angen symud elfennau o addysgu ar-lein petai cyfyngiadau COVID-19 yn cael eu hailgyflwyno. Er na all darparwyr ragweld beth allai ddigwydd, gallant nodi pa drefniadau sydd wedi'u cynllunio ar sail eu profiad hyd yma.

Eich prifysgol neu goleg yw'r lle gorau i fynd am wybodaeth am eich cwrs, llety, gwasanaethau cymorth a mynediad at gyfleusterau. Rydym yn eich annog i ddefnyddio eu gwasanaethau cymorth. Byddai undeb, urdd neu gymdeithas myfyrwyr (os oes gan eich prifysgol neu goleg un) yn lle da i ofyn am gyngor a chymorth hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein cynnwys ar fywyd fel myfyriwr ac ymgartrefu yn y brifysgol isod.

Rhaid i brifysgolion a cholegau unigol wneud eu penderfyniadau eu hunain ynghylch addysgu eu cyrsiau, gan gynnwys gwneud newidiadau megis symud o addysgu cyrsiau wyneb yn wyneb i addysgu ar-lein fel a ddigwyddodd yn ystod y pandemig. Fodd bynnag, dylent ddilyn canllawiau'r llywodraeth, a'r disgwyliad yw i brifysgolion ddarparu addysg wyneb yn wyneb.

Dysgu ar y campws neu ar-lein: yn ystod y pandemig symudodd y rhan fwyaf o brifysgolion a cholegau i gymysgedd o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein, gan ddarparu addysgu byw ar-lein, recordiadau ac adnoddau er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael mynediad at yr addysgu sydd ei angen arnynt. Ers codi cyfyngiadau'r pandemig, mae mwy o ddysgu ar y campws, wyneb yn wyneb yn cael ei ddefnyddio. Dylai myfyrwyr dderbyn profiad addysg uwch o’r radd flaenaf sut bynnag y cyflwynir yr addysgu.

Mae prifysgolion yn ymwybodol iawn o brofiadau myfyrwyr newydd dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae llawer wrthi'n cynnwys dosbarthiadau dal i fyny yn eu modiwlau blwyddyn gyntaf, fel y gall myfyrwyr newydd lenwi unrhyw fylchau yn eu dysgu neu yn eu gwybodaeth o’u pwnc.

Bydd eich prifysgol neu goleg yn cynnig ystod o wahanol wasanaethau cymorth. Mae'r rhain ar waith er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau posibl fel myfyriwr. Gall hyn gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl, timau lles a thimau cymorth academaidd i sicrhau eich bod yn cael cymorth i ddatblygu eich sgiliau astudio.

Mae llawer o brifysgolion yn cynnig dosbarthiadau iechyd a lles a gwasanaethau cwnsela i fyfyrwyr. Dylech allu dod o hyd i wybodaeth am hyn ar wefan neu dudalennau cyfryngau cymdeithasol y brifysgol. Mae Student Minds wedi creu canllaw {insert link} i'ch helpu i baratoi ar gyfer y brifysgol neu goleg. Bydd cymorth cyngor gyrfaoedd ar waith hefyd, naill ai drwy eich sefydliad neu ddarparwyr eraill, er mwyn datblygu sgiliau ar gyfer eich dyfodol. Mae ymuno â chymdeithasau a chlybiau myfyrwyr yn ffordd gadarnhaol o fagu’ch hyder a bydd gweithio gyda nhw yn gwella eich sgiliau cyflogadwyedd.

Cymorth academaidd: Mae cymorth academaidd yn wahanol ym mhob sefydliad, ond mae rhywbeth ar gael gan bron pob prifysgol a choleg. Mae’n bosibl y cewch negeseuon e-bost gyda dolenni uniongyrchol at gymorth, cwisiau cyn cyrraedd i nodi'ch cryfderau, adnoddau ar-lein i ymgysylltu â nhw, a manylion ar sut i gael gafael ar gymorth academaidd. Nodwch enwau fel Datblygiad Academaidd, Cymorth Dysgu, Sgiliau Astudio, Fy Sgiliau, Hwb Dysgu – unrhyw beth sy'n awgrymu ei fod yn ymwneud â sut i astudio'n effeithiol.

Mae’n bosibl y bydd rhai cyrsiau'n cynnig digwyddiadau neu adnoddau cyn cyrraedd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd rhan ynddynt neu’n ymgysylltu â nhw. Bydd yr hyn sy'n cael ei gynnig yn amrywio gan ddibynnu ar ble rydych chi'n mynd a’r hyn rydych yn ei astudio. Mae’n bosibl y bydd rhai sefydliadau’n cynnig unedau sgiliau fel rhan o’ch cwrs, a bydd gan rai canolfannau arbenigol hefyd (yn aml fel rhan o’r llyfrgell, neu’r undeb myfyrwyr), ac mae’n bosibl y byddant hefyd yn delio â phethau fel lles, cymorth anabledd a sgiliau iaith. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y cewch eich cyfeirio at adnoddau ar eich amgylchedd dysgu rhithiol.

Yn aml, bydd gwasanaeth sgiliau academaidd yn cynnig digwyddiadau cymorth ar-lein, adnoddau hunangymorth, a thiwtorialau personol neu ar-lein, y gallwch naill ai archebu lle arnynt neu efallai y cewch eich cyfeirio atynt, sy'n addysgu sgiliau astudio. Mae’n bosibl y cewch gyfle hefyd i gael rhywfaint o gymorth gan gymheiriaid, lle mae rhywun o'ch cwrs o’r flwyddyn uwch na chi yn gweithredu fel cyfaill neu fentor am gyfnod. Os dyrennir tiwtor personol i chi gan eich cwrs, mae’n bosibl y bydd yn cynnig cymorth academaidd hefyd.

I ddarganfod beth sydd ar gael, edrychwch ar wefan y brifysgol neu goleg, yn enwedig unrhyw dudalennau “myfyrwyr newydd” neu “croeso”. Yn aml, byddant yn cynnwys adran sy'n ymwneud â chymorth academaidd yn benodol. Os na allwch ddod o hyd i wybodaeth yno, edrychwch ar dudalen we'r cwrs a gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen unrhyw negeseuon e-bost y mae eich prifysgol yn eu hanfon atoch pan fyddwch wedi cael eich derbyn. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch, ceisiwch gysylltu â swyddfa adrannol neu gyfadran eich sefydliad drwy e-bost.

Ar ôl i chi benderfynu beth y byddwch chi'n ei astudio ac ymhle, mae angen ichi edrych ar eich opsiynau llety.

 • Fel rheol, mae gwahanol fathau o lety ar gael, a all gynnwys llety sy'n eiddo i brifysgol neu goleg, llety myfyrwyr sy'n eiddo i gwmnïau preifat, a llety preifat. Efallai y byddai'n well gennych fyw ar y campws – gallai fod yn bwysig eich bod yn byw'n agos i'r brifysgol neu'r coleg, neu eich bod chi'n byw mewn ardal gyda llawer o gyfleusterau yn agos atoch.
 • Gwiriwch wefan a chyfryngau cymdeithasol eich prifysgol neu goleg i gael cyngor a gwybodaeth am lety yn yr ardal. Os penderfynwch fyw mewn neuaddau preswyl, efallai y gallwch sicrhau ystafell ar-lein.
 • Os ydych chi'n fyfyriwr anabl neu os oes gennych chi anghenion dysgu penodol, efallai y bydd arnoch angen rhai trefniadau penodol ar waith. Dylai fod gan bob prifysgol lety hygyrch, er efallai na fydd ar gael mor hwyr â hyn. Gall gwasanaethau anabledd i fyfyrwyr yn eich prifysgol eich cefnogi chi i ddod o hyd i'r lle iawn. Dylent hefyd allu eich cynghori ar unrhyw gyllid y gallwch ei gyrchu. Cysylltwch â nhw i ddarganfod mwy am eich opsiynau llety.
 • Cyn i chi symud i mewn, mae angen i chi ddarganfod pa ddodrefn a chyfleusterau a ddarperir: o welyau, dillad gwely, desgiau, cadeiriau ac offer cegin, hyd at ba rent a biliau y bydd disgwyl i chi eu talu.
 • Edrychwch ar y manylion: mae gan y mwyafrif o ddarparwyr llety reolau (gan gynnwys neuaddau preswyl). Darganfyddwch bopeth y gallwch fel y gallwch gynllunio a mynd â'r hyn sydd ei angen arnoch gyda chi, a darganfyddwch o ble y byddwch chi'n casglu'ch allweddi.
 • Gwiriwch y trefniadau teithio. Sut fyddwch chi'n cyrraedd yno, a sut y byddwch yn teithio o gwmpas ar ôl i chi gyrraedd.
 • Edrychwch ar drefniadau cymdeithasol. Gallwch gysylltu â'ch cyd-letywyr drwy'r cyfryngau cymdeithasol ymlaen llaw. Mae gan sefydliadau dudalennau cyfryngau cymdeithasol, a gallai fod yn ddefnyddiol cysylltu trwy'r rhain. Efallai y byddwch am ymchwilio i gymdeithasau a chlybiau ymlaen llaw hefyd trwy undeb y myfyrwyr, yn ogystal ag edrych ar flogiau gan fyfyrwyr cyfredol, oherwydd ei bod yn bosibl y byddan nhw'n cynnig nifer o awgrymiadau defnyddiol.
 • Mae gan bob myfyriwr yr hawl i dŷ neu fflat sy'n ddiogel ac addas i fyw ynddo, p'un a ydych chi mewn llety dan berchenogaeth prifysgol neu lety preifat. Mae hyn yn cynnwys cael system awyru dda, deunydd inswleiddio a system wresogi. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am eich hawliau a chael cymorth gan Gyngor ar Bopeth.

Os ydych chi'n fyfyriwr yn y DU: mae gwahanol sefydliadau y gellir gwneud cais iddynt am gyllid myfyrwyr, gan ddibynnu ar ba wlad yn y DU yr ydych yn gwneud cais ohoni. Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion ar gyfer Cymru, Lloegr ,yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yng nghanllaw ar gyllid myfyrwyr Cyngor Materion Myfyrwyr Rhyngwladol y DU (UKCISA), a chanllawiau ar ysgoloriaethau a chyllid Study UK y Cyngor Prydeinig.

Croesewir ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig amser llawn ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23. Gallwch ddod o hyd i lawer o wybodaeth am gyllid a benthyciadau myfyrwyr ar ein tudalennau ‘sut y byddaf yn talu amdano’.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio dramor, sicrhewch eich bod yn gwirio gyda'r brifysgol neu'r coleg rydych wedi'i ddewis er mwyn cael manylion ffioedd a chostau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y Cynllun Turing hefyd. Dyma gynllun llywodraeth y DU i ddarparu cyllid ar gyfer cyfleoedd rhyngwladol ym maes addysg a hyfforddiant ledled y byd.

Cyllidebu a chostau byw:

Gall myfyrwyr sy'n astudio mewn prifysgol neu goleg brofi costau byw gwahanol gan ddibynnu ar ble a beth y byddant yn ei astudio, eu ffordd o fyw ac unrhyw ymrwymiadau ariannol a allai fod ganddynt.

Mae Student Space yn cynnig cyngor a chymorth i bawb, gan gynnwys gwybodaeth am ble i ddod o hyd i gyllid ychwanegol i helpu gyda’ch costau byw a’ch adnoddau cyllidebu. Beth am edrych ar eu harweiniad ar sut i greu cyllideb er mwyn cael syniad o faint y gallai eich costau byw yn y brifysgol neu goleg fod?

Os nad ydych yn siŵr pa gostau ychwanegol a allai fod yn gysylltiedig â'ch astudiaethau, dylech ofyn i'ch prifysgol neu goleg am ragor o wybodaeth. Gallai enghreifftiau gynnwys:

 • costau llety – megis rhent
 • teithio
 • deunyddiau cwrs
 • bwyd a diod
 • cyfleustodau – fel biliau nwy a thrydan

Mae’n bosibl eich bod yn derbyn symiau mwy o arian nag yr ydych wedi arfer eu rheoli. Mae'n bwysig cyllidebu fel y gallwch wneud iddo bara.

Gallwch ddod o hyd i gyngor ar gyllidebu yn:

MoneySavingExpert

Save The Student

Byddwch yn derbyn e-bost neu lythyr oddi wrth eich prifysgol neu goleg gyda manylion am sut a phryd i gofrestru ar gyfer eich cwrs. Dylech allu dod o hyd i fanylion ar wefan y sefydliad hefyd.

 • Mae gan lawer o brifysgolion a cholegau system gofrestru ar-lein: dylech gael manylion am sut i fewngofnodi a chofrestru. Fel arfer, mae angen i chi gofrestru yn ystod wythnos gyntaf y tymor.
 • Mae'n bwysig eich bod yn cofrestru ar gyfer eich cwrs fel y gallwch fynychu'r cwrs, ond hefyd er mwyn cael mynediad i'ch benthyciad a'ch cyllid myfyriwr, cael eich cerdyn adnabod prifysgol, cael mynediad i'ch cyfrif e-bost prifysgol, argraffu tystysgrif gofrestru, a sicrhau eich bod wedi'ch eithrio rhag talu’r dreth gyngor.

 • Adolygwch eich pynciau cyn i chi gyrraedd, a chwblhewch unrhyw waith darllen a anfonwyd atoch ar gyfer y cwrs rydych chi'n ei ddechrau. Mae llawer o brifysgolion a cholegau yn darparu rhestrau darllen a dolenni i adnoddau ar-lein a awgrymir. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi peth amser o'r neilltu i'w hastudio. Gallech edrych ar amlinelliadau neu fanylion y modiwlau cwrs y byddwch chi'n eu hastudio yn ystod y tymor neu flwyddyn gyntaf. Gall hyn roi rhai syniadau i chi am unrhyw wybodaeth bwnc neu ddysgu y byddwch chi efallai eisiau ailedrych arno a'i adolygu. Gall hyn eich helpu chi i gymryd mantais o bob cyfle.

Fel arfer, mae tipyn o fwlch cyn dechrau cwrs prifysgol, felly efallai eich bod wedi anghofio rhywfaint o'r cynnwys. Ewch yn ôl dros eich nodiadau a'ch llyfrau pwnc. Gallwch hefyd edrych ar bethau ar-lein, gwylio fideos ar-lein ar y pwnc, ac ail-ymgyfarwyddo â'r hyn rydych chi'n ei wybod.

 • Ymgyfarwyddwch â sgiliau astudio: Mae llawer o adnoddau a chanllawiau defnyddiol i'ch helpu i adeiladu'ch sgiliau ar gyfer ysgrifennu traethodau a pharatoi ar gyfer astudio mwy annibynnol, rheoli amser, a chadw cymhelliant.

Os ydych chi am adnewyddu eich sgiliau a pharatoi ar gyfer y brifysgol, dyma rai pethau a all eich helpu:

 • Mae gan Future Learn gyrsiau ar-lein am ddim gan brifysgolion i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer addysg uwch.
 • Mae Coursera yn dwyn ynghyd nifer o gyrsiau agored ar-lein gan nifer o brifysgolion rhyngwladol blaenllaw mewn ystod eang o bynciau.
 • Mae UCAS, mewn cydweithrediad â'r Coleg Estyniad Cenedlaethol, wedi cyhoeddi canllawiau sgiliau astudio.
 • Mae Academi Khan yn cynnig ymarferion i ymarfer, fideos hyfforddi, a rhai adnoddau am ddim ar draws ystod o bynciau.
 • Mae University Ready yn darparu gwybodaeth ar sut mae prifysgolion yng Nghymru yn cynnig cymorth a help i sicrhau eich bod yn cael y gorau o addysg uwch.

Mae rhai prifysgolion hefyd yn darparu adnoddau defnyddiol, ac nid oes angen i chi fod yn aelod o'r brifysgol honno i gael mynediad atynt – maent fel arfer am ddim ac yn agored i bawb. Dyma rai enghreifftiau:

 • Mae gan y Brifysgol Agored fodiwlau mewn gwahanol bynciau i'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich cwrs.
 • Mae gan Brifysgol Bryste ystod o adnoddau sgiliau gwybodaeth ac astudio y gallwch eu cyrchu.
 • Mae llyfrgell Prifysgol Manceinion yn cynnig ystod o adnoddau ar-lein.
 • Mae gan Brifysgol Leeds lyfrgell sgiliau academaidd gyda gwybodaeth ac adnoddau ar-lein.
 • Gallwch hefyd ymweld â chanolfan sgiliau academaidd yn eich prifysgol neu goleg i gael cymorth pellach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar eu gwefan i weld sut y gallant gefnogi eich sgiliau astudio.

Mae wythnos y glas yn ‘groeso’ i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mhrifysgolion y DU. Mae'n gyfle i wneud ffrindiau a dysgu mwy am eich cwrs, y campws a chlybiau. Mae wythnos y glas fel arfer yn dechrau tua diwedd mis Medi.

Mae prifysgolion a cholegau yn cynnig ystod eang o gymdeithasau cymdeithasol i ymuno â nhw, a bydd undebau myfyrwyr yn debygol o gynnal digwyddiadau dan do ac awyr agored. Gallwch ddod o hyd i fanylion ar wefan eich prifysgol neu goleg.

Mae'n naturiol teimlo'n nerfus am ddechrau yn y brifysgol. Peidiwch â phoeni os ydych chi'n teimlo fel hyn – nid ydych chi ar eich pen eich hun ac mae digon o gymorth ar gael. Dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu chi i baratoi.

 • Cyn i chi gyrraedd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y negeseuon e-bost a anfonwyd atoch gan eich prifysgol neu goleg. Efallai y bydd yn rhaid i chi wneud pethau ar gyfer eich llety, felly sicrhewch eich bod yn anfon unrhyw wybodaeth y gofynnwyd amdani yn ôl mewn pryd. Ar gyfer cyrsiau galwedigaethol efallai y bydd angen i chi gwblhau ffurflenni a chael dogfennau'n barod ar gyfer pethau fel gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
 • Efallai y byddwch yn derbyn gwybodaeth fewngofnodi ar gyfer eich ‘Amgylchedd Dysgu Rhithwir’ (VLE). Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei phrofi a'ch bod yn edrych o gwmpas yn dda. Mae’n bosibl y bydd gennych gyfarwyddiadau i'w dilyn ynglŷn â beth i'w wneud cyn i chi gyrraedd, neu yn ystod yr ychydig ddyddiau cyntaf.
 • Mae hefyd yn ddefnyddiol dilyn eich sefydliad neu gwrs ar y cyfryngau cymdeithasol. Efallai y bydd cyhoeddiadau neu ddolenni defnyddiol yn cael eu postio a fydd yn eich helpu i ddod yn rhan o gymuned y brifysgol. Edrychwch ar yr hyn y mae undeb y myfyrwyr yn ei gynnig, a hefyd edrychwch ar bethau fel trafnidiaeth leol, lleoedd i gael bwyd, cyfleusterau chwaraeon a chymdeithasol, a diddordebau personol fel grwpiau ffydd lleol. Efallai y bydd rhai lleoedd yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a defnyddiol, fel gwersi coginio.
 • Gallech hefyd edrych ar fapiau o'r campws, a lawrlwytho unrhyw wybodaeth ddefnyddiol am symud o’i gwmpas. Os yw eich amserlen gennych cyn i chi gyrraedd, gwiriwch pryd y bydd angen i chi fod ar y campws. Meddyliwch pa mor hir fydd yr amseroedd teithio o'ch llety ac os oes gennych fylchau yn eich amserlen. A yw'n werth mynd adref, neu a ddylech ddefnyddio un o'r lleoedd astudio o bosib a defnyddio'r amser i astudio rhywfaint? Bydd cynllunio'ch amser yn sgìl allweddol yn y brifysgol, felly edrychwch ar sut y byddwch chi'n cydbwyso eich diddordebau eich hun, amser i astudio, amser addysgu, a hefyd pethau fel siopa bwyd a choginio o fewn eich diwrnod.

Dyma gyngor gan fyfyrwyr a ddechreuodd yn y brifysgol y llynedd:

 • Dylech gymryd rhan mewn cynifer o gyfleoedd ag y gallwch. Bydd llawer o gymdeithasau myfyrwyr y gallwch chi ymuno â nhw a digwyddiadau i fynd iddynt, p'un ai ar-lein neu wyneb yn wyneb.
 • Dewch i adnabod eich cyd-ddisgyblion. Gallwch sefydlu sgwrs grŵp ar WhatsApp. Dywedodd myfyrwyr prifysgol rydyn ni wedi siarad â nhw fod hyn wedi bod o help mawr iddyn nhw o ran teimlo'n gartrefol a chefnogi a dod i adnabod ei gilydd.
 • Ceisiwch fod yn hunangymhellol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo amser i'ch hun er mwyn cynllunio a gwneud unrhyw arholiadau aseiniad, gan gofio cymryd seibiannau rheolaidd.

Dyma rai awgrymiadau gan weithiwr cymorth myfyrwyr proffesiynol:

 • Byddwch yn garedig â chi'ch hun. Mae bod yn fyfyriwr yn ffordd o fyw ac mae'n cymryd amser i addasu i'r ffordd o fyw honno. Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd a'i bod yn cymryd ychydig o amser i chi ddod i arfer â hynny, mae hynny'n normal. Dywedwch wrth eich hun eich bod chi'n gwneud yn iawn. Siaradwch â myfyrwyr yn y flwyddyn uwch am yr hyn a wnaethant i wneud eu hunain deimlo'n gartrefol.
 • Gofynnwch bob amser. Mae'n iawn peidio â gwybod pethau. Dyna beth yw pwrpas prifysgol: dysgu beth nad oeddech chi'n ei wybod eisoes. Mae pobl yn y brifysgol a fydd yn eich helpu i ddysgu popeth, o ble i brynu bwyd i sut i feirniadu erthyglau ymchwil, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn am help pan fydd ei angen arnoch chi.
 • Trefnwch eich amser. P'un a oes gennych amserlen lawn, neu un â llai o amser cyswllt, bydd disgwyl i chi drefnu eich amser. Ceisiwch drefnu eich bywyd eich hun; cynlluniwch amser i astudio, amser i gymdeithasu, amser i ymlacio, amser i wneud tasgau fel coginio a glanhau. Gadewch rai bylchau yn eich amserlen ar gyfer pethau annisgwyl. Meddyliwch am gynllunio yn ddyddiol, wythnosol a thymhorol, a defnyddiwch restrau, dyddiaduron a chynllunwyr i drefnu.
 • Ychydig ac yn aml. Bydd torri eich amser astudio neu wneud gwaith cwrs yn gyfnodau byr yn eich helpu i gyflawni'r cyfan. Os yw tasg yn ymddangos yn fawr (er enghraifft ysgrifennu adroddiad neu draethawd), rhannwch y gwaith yn dasgau llai. Er mwyn ymgysylltu â'ch nodiadau darlith, treuliwch ychydig o amser bob wythnos yn mynd drwyddynt ac yn gwirio eich bod yn eu deall. Llenwch unrhyw fylchau, a gallech ychwanegu nifer o enghreifftiau defnyddiol atynt o bosib.
 • Cymerwch ran. P'un a yw'n waith gwirfoddol, ymuno â chymdeithas, neu sicrhau eich bod yn cyfrannu yn y dosbarth, gwnewch eich gorau i gysylltu ag eraill. Po fwyaf y byddwch chi'n rhyngweithio â phobl, y cyflymaf y byddwch chi'n teimlo'n rhan o'r gymuned, yn y brifysgol ac yn y dref neu'r ddinas lle rydych chi'n byw.

Fel darpar fyfyriwr, mae angen i’ch prifysgol neu goleg sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r broses gwynion a'ch telerau ac amodau. Os nad ydych yn teimlo bod eich prifysgol neu goleg wedi rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud dewis gwybodus, gallwch ddewis gwneud un neu ragor o'r canlynol:

Os byddwch chi'n newid eich meddwl ar ôl i chi ddechrau yn y brifysgol neu goleg, ni waeth beth yw'r rheswm, mae nifer o bethau y mae angen i chi eu gwneud.

 • Siaradwch â thiwtor eich cwrs yn y brifysgol neu'r coleg, byddan nhw'n gallu edrych ar yr opsiynau gyda chi.
 • Byddant yn gallu cynnig cymorth i chi, gan gynnwys gwasanaethau cyngor neu les, gan ddibynnu ar eich anghenion, ac efallai y byddwch yn gallu cael cymorth ychwanegol yn Student Space neu Student Minds . Os ydych yn cael trafferth gyda chyllid, mae’n bosibl y byddant yn gallu darparu cyllid caledi.
 • Siaradwch â'r tîm Gyrfaoedd yn eich prifysgol neu goleg os ydych wedi newid eich meddwl ynglŷn â’ch opsiynau gyrfa a'ch bod bellach yn teimlo nad yw eich cwrs yn berthnasol. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth gan Prospects hefyd.
 • Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd rheoli'ch cwrs, efallai y byddwch am ystyried dull astudio gwahanol. Siaradwch â'ch tiwtoriaid am ddysgu rhan-amser neu ddysgu o bell.

Mae’n bosibl y bydd yn bosibl trosglwyddo i gwrs gwahanol yn eich prifysgol bresennol neu wneud cais i ymuno â chwrs mewn prifysgol neu goleg gwahanol.

 • Os ydych am drosglwyddo cwrs yn eich prifysgol neu goleg presennol, siaradwch â thiwtoriaid y cwrs i weld a yw hyn yn bosibl. Bydd yn dibynnu ar ystod o ffactorau megis a oes lleoedd ac a ydych yn bodloni'r gofynion mynediad.
 • Os dymunwch drosglwyddo i brifysgol arall, bydd angen i chi siarad â swyddog ohoni i weld a oes lleoedd ar gael, a bydd angen i chi gyflwyno cais yn y modd arferol o hyd. Mae’n bosibl y byddwch yn gallu trosglwyddo rhai o'ch credydau, os ydych wedi cwblhau blwyddyn gyntaf eich dysgu er enghraifft, ond efallai y bydd angen i chi ddechrau eto.

Mae’n bosibl y byddwch am ystyried cymryd seibiant a pharhau â'ch astudiaethau ymhen blwyddyn. Bydd angen i chi siarad â rhywun o'ch prifysgol neu goleg i weld a yw hyn yn bosibl, a bydd angen i chi roi gwybod i’r tîm Cyllid Myfyrwyr fel y gallant oedi'ch taliadau.

Os byddwch yn newid eich prifysgol neu goleg, neu'n tynnu'n ôl yn gyfan gwbl, bydd angen i chi roi gwybod i'ch prifysgol yn ogystal â rhoi gwybod i’r tîm Cyllid Myfyrwyr. Gallwch gael rhagor o wybodaeth oddi wrth UCAS.

Back
to top