A fyddaf yn cael fy nerbyn?

Nid yw llawer o bobl yn siŵr a fyddan nhw’n gallu cael mynediad i brifysgol, neu a yw'n bosibl iddyn nhw fynd i brifysgol.

Nid ar sail cymwysterau a graddau yn unig y byddwch yn cael eich derbyn ar gwrs. Yn yr adran hon byddwn yn edrych ar agweddau eraill a all effeithio ar eich siawns i gael eich derbyn ar gwrs o'ch dewis.

Cadwch olwg ar ein tudalennau gwybodaeth Coronavirus (Covid-19) i gael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sy'n effeithio ar geisiadau a derbyniadau.

Rydym wedi diweddaru ein tudalennau Dechrau’r Brifysgol drwy roi gwybodaeth i fyfyrwyr ynghylch sut y gall Brexit effeithio ar eich astudiaethau.

Ceir gofynion mynediad gwahanol ar gyfer gwahanol gyrsiau. Gall hyn roi syniad i chi pa mor hawdd neu anodd yw hi i gael eich derbyn.

Efallai y byddwch yn gallu cael eich derbyn drwy ddefnyddio cymwysterau gwahanol i'r hyn sy’n cael ei hysbysebu. Gallwch gysylltu â'r brifysgol neu'r coleg i drafod y cymwysterau sydd gennych a holi a fyddech yn cael eich derbyn.

Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar ein tudalen ar ofynion mynediad.

Nid yw eich cymhwystra i ymgeisio am gwrs yn seiliedig ar gymwysterau Safon Uwch yn unig.

Bydd prifysgolion a cholegau yn ystyried llawer o wahanol fathau o gymwysterau, profiadau ac amgylchiadau. Cysylltwch â'r brifysgol neu'r coleg i ganfod pa gymwysterau y byddan nhw’n eu derbyn.

Os nad oes gennych chi gymwysterau ffurfiol, nid yw hynny'n golygu na fyddwch chi’n gallu mynd i brifysgol. Efallai y bydd gennych brofiad gwaith fydd yn eich galluogi i ymgeisio.

Efallai y bydd modd i chi ddilyn cwrs byr i bontio'r bwlch rhwng yr hyn yr ydych wedi'i astudio a'r hyn y mae angen i chi ei gael i fynd i'r brifysgol. Mae llawer o brifysgolion a cholegau yn cynnig y cyrsiau hyn.

Os oes gennych chi rywfaint o gymwysterau, ond nad oes gennych y cymwysterau a nodwyd, cysylltwch â'r brifysgol neu'r coleg i weld a fyddan nhw’n derbyn y cymwysterau sydd gennych chi. Mae hyn yn gyffredin ymhlith myfyrwyr sydd wedi gadael y byd addysg ers tro.

Os ydych yn 21 neu'n hŷn ac am ddychwelyd i'r byd addysg, gallech ddilyn cwrs Mynediad. Mae'r wefan Access to Higher Education yn cynnwys gwybodaeth am y cyrsiau hyn.

Bydd prifysgolion a cholegau yn aml yn ystyried eich cefndir a'ch amgylchiadau personol, yn enwedig os ydych yn dod o ardal neu grŵp lle mae'n llai cyffredin i bobl fynd i brifysgol.

Cysylltwch â'r brifysgol neu'r coleg i weld a allai hyn fod yn berthnasol i chi.

Gallwch wneud hyn trwy:

  • edrych ar eu gwefan
  • anfon e-bost neu ffonio'r adran dderbyniadau
  • siarad â rhywun mewn diwrnod agored neu ffair prifysgolion.

Mae'n dal yn bosibl i chi fynd i brifysgol os oes euogfarn yn eich erbyn.

Elusen cyfiawnder cymdeithasol yw Nacro. Mae'n cynnig gwybodaeth am ddatgelu cofnodion troseddol wrth ymgeisio i brifysgol.

Ydych chi wedi ystyried ffonio'r tîm derbyn yn y brifysgol neu'r coleg sydd o ddiddordeb i chi? Eu gwaith nhw yw eich helpu chi i ddeall eich opsiynau.

Back
to top