Ynglŷn â'n data

Ystadegau swyddogol a grëwyd i'r diben hwn yw'r data ar Darganfod Prifysgol. Mae'r dudalen hon yn esbonio o le daw'r data, a'r hyn y byddwn yn ei wneud o ran eu cyhoeddi.

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn arolwg blynyddol sy'n caniatáu myfyrwyr blwyddyn olaf i ddarparu adborth am eu profiad yn y brifysgol neu'r coleg. Defnyddir y canlyniadau gan brifysgolion a cholegau i wella profiad myfyrwyr a gallant hefyd helpu ymgeiswyr i benderfynu rhwng cyrsiau.

Caiff yr arolwg ei gynnal gan Ipsos MORI ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch yn y DU.

Mae myfyrwyr yn ymateb i ddatganiadau gan ddefnyddio graddfa pum pwynt o 'anghytuno yn bendant' i 'cytuno yn bendant'. Y niferoedd rydych yn eu gweld ar wefan Darganfod Prifysgol yw canran y myfyrwyr sydd un ai wedi ymateb 'cytuno yn bendant' neu 'cytuno' i bob datganiad.

Effaith y pandemig? 

Mae rhywfaint o'r data gan fyfyrwyr a arolygwyd yn ystod y pandemig COVID-19, a allai fod wedi cael effaith ar eu hymatebion. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau, cyrsiau a myfyrwyr wedi gorfod newid eu dulliau mewn rhyw ffordd – er enghraifft, trwy ddarparu darlithoedd ar-lein yn hytrach nag wyneb yn wyneb. Mae rhai cyrsiau a sefydliadau wedi cael eu heffeithio fwy na'i gilydd, er enghraifft cyrsiau ymarferol neu yn y labordy. Mae'r arolwg ACF yn gwahodd myfyrwyr i fyfyrio ar eu profiad fel myfyriwr yn gyffredinol – a gellir cymryd bod llawer wedi ymateb ar y sail honno. Fodd bynnag, roedd y pandemig yn amlwg ar feddyliau rhai myfyrwyr.

Mae dadansoddi yn dangos bod rhai amrywiadau ar draws y data o’i gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae'r data ACF ar wefan Darganfod Prifysgol felly o arolwg 2021 yn unig.

Yn flaenorol, rydym wedi dangos data sydd wedi'i gymryd o'r flwyddyn ddiweddaraf neu wedi'i gyfuno dros ddwy flynedd pan nad oes digon o fyfyrwyr mewn blwyddyn o ddata i ni ei gyhoeddi. O ganlyniad i effaith bosibl y pandemig ar ymatebion i’r arolwg, rydym ond yn dangos data ar gyfer yr arolwg diweddaraf eleni. Ni fyddwch felly yn gweld unrhyw ddata arolwg am ddwy flynedd (bydd yn flwyddyn am gwrs neu flwyddyn am bwnc).

Cyn y cyhoeddwn unrhyw ffigurau sy'n seiliedig ar yr ACF, rydym yn sicrhau yn gyntaf bod o leiaf deg o bobl wedi ymateb ar gyfer y cwrs neu'r pwnc sy'n cael ei adrodd a’u bod yn cyfateb i o leiaf hanner (50%) y bobl a allai fod wedi ymateb.

Mae canlyniadau o ACF 2021 yn dangos: 

  • Er gwaethaf y pandemig a'r cyfyngiadau symud dilynol, roedd y cyfraddau ymateb ar gyfer y cwestiynau arolwg craidd dal yn uchel, ar 69.3 y cant. Cawsom 332,500 o ymatebion.
  • Roedd y mwyafrif o fyfyrwyr yn ystyried eu profiad cyffredinol o'u cwrs yn un cadarnhaol. Yn gyffredinol, roedd 75 y cant yn cytuno eu bod yn fodlon ar ansawdd eu cwrs, i lawr o 83 y cant y llynedd.
  • Roedd mwy o fyfyrwyr prifysgol a choleg â phryderon ynglŷn â’u profiad addysgol eleni o’u cymharu â’r llynedd, gyda'r arolwg yn amlygu materion penodol ynghylch argaeledd adnoddau dysgu ar gyfer myfyrwyr.

Mae'r arolwg Canlyniadau Graddedigion (CG) yn casglu gwybodaeth gan fyfyrwyr 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu cwrs. Mae'n gofyn iddynt beth maent yn ei wneud ar hyn o bryd, faint maent yn ei ennill, a'u canfyddiadau o waith ar ôl graddio o'u cwrs. Mae ein tudalen 'enillion a chyflogaeth' yn darparu mwy o wybodaeth am sut i ddefnyddio'r data a ddarperir ar wefan Darganfod Prifysgol.

Mae'r data y dangoswn ar wefan Darganfod Prifysgol yn dod o'r Arolwg Hynt Graddedigion diweddaraf, sy'n cynnwys graddedigion a wnaeth gwblhau eu cyrsiau addysg uwch rhwng mis Awst 2018 a mis Gorffennaf 2019.

Rydym yn defnyddio data Hynt Graddedigion i lunio'r ystadegau mewn sawl adran ar ein tudalennau cyrsiau. Cyn i ni gyhoeddi unrhyw ffigurau sy'n seiliedig ar yr Arolwg Hynt Graddedigion, rydym yn sicrhau yn gyntaf bod o leiaf deg unigolyn wedi ymateb ar gyfer y cwrs neu'r pwnc sy'n cael ei adrodd a’u bod yn cyfateb i o leiaf hanner (50%) y bobl a allai fod wedi ymateb.

Effaith y pandemig? 

Tra nad y graddedigion a arolygwyd oedd y myfyrwyr a raddiodd yng nghanol y pandemig, bydd y pandemig COVID-19, i lawer o raddedigion, wedi gosod yr olygfa ar gyfer cam cynnar pwysig o'u gyrfaoedd.

Cynhaliwyd arolwg 2018/19 dros bedwar cam: arolygwyd rhai cyn cyhoeddiad y pandemig, ac eraill pan oedd gwahanol lefelau o gyfyngiadau ar waith. Fodd bynnag, mae'n aneglur p'un a ellir priodoli'r newidiadau i'r canlyniadau o’u cymharu â chanlyniadau arolwg 2017/18 yn uniongyrchol i’r pandemig.

Yn yr adran 'Enillion ar ôl y cwrs' 

Yn yr adran hon, defnyddir data Hynt Graddedigion i gyflwyno enillion cyfartalog graddedigion 15 mis ar ôl iddynt orffen eu cwrs.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwymplen i weld data enillion Hynt Graddedigion ar lefel y DU neu lefel genedlaethol (Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban neu Gymru). Mae'r data hwn wedi'i gyhoeddi i roi cyd-destun. Mae hyn yn golygu y gallwch weld enillion cyfartalog graddedigion o bob cwrs yn y pwnc sy'n byw neu'n gweithio yn y lleoliad dewisedig. Gan fod enillion yn uwch neu'n is na'r cyfartaledd mewn rhai rhanbarthau, rydym hefyd yn cynnwys canran y graddedigion o'r sefydliad sydd wedi'u lleoli yn y rhanbarth dewisedig. Rhoddir hyn amlinelliad o p'un a yw'r ffigur rhanbarthol yr ydych wedi'i ddewis yn feincnod da ar gyfer y sefydliad.

Sylwer nad ydym yn cynnwys data enillion ar gyfer y rhai sy'n hunangyflogedig.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i ddata enillion yn yr adran hon o'r set ddata Canlyniadau Addysg Hydredol (CAH). Rydym wedi defnyddio data CAH i gyflwyno enillion ar gyfer yr un grŵp o fyfyrwyr tair a phum mlynedd ar ôl iddynt raddio. Gweler yr adran CAH isod am fwy o fanylion. Mae'r holl wybodaeth enillion yn yr adran hon wedi'i thrin a'i chrynhoi mewn ffyrdd tebyg i wneud cymariaethau mor ystyrlon â phosibl.

Yn yr adran 'Cyflogaeth 15 mis ar ôl y cwrs' 

Defnyddir data Hynt Graddedigion i ddangos y canrannau o raddedigion sy'n gweithio, astudio, gweithio ac astudio, ac yn ddi-waith 15 mis ar ôl cwblhau eu cwrs.

Byddwch hefyd yn gweld y math o alwedigaethau y mae'r graddedigion hyn yn gweithio ynddynt, 15 mis ar ôl graddio o'r cwrs, a ph'un a ystyrir y rhain yn swyddi sgiliau uchel (gan olygu y'u hystyrir i fod yn alwedigaethau proffesiynol neu reoli gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol). Mae galwedigaethau wedi cael eu dosbarthu gan ddefnyddio system Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 2020.

Yn yr adran 'Canfyddiadau graddedigion' (yn fyw ar hyn o bryd) 

Yma gwelwch ganrannau o raddedigion sydd, 15 mis ar ôl graddio, wedi cytuno bod beth wnaethant ei ddysgu ar eu cwrs yn ddefnyddiol ar gyfer beth maent yn ei wneud ar hyn o bryd, eu bod yn gweld eu gwaith yn ystyrlon, a bod eu gwaith yn addas ar gyfer eu cynlluniau am y dyfodol.

Ystadegau arbrofol

Mae'r data Hynt Graddedigion a gyhoeddwyd ar wefan Darganfod Prifysgol yn ystadegau arbrofol. Mae hyn oherwydd bod yr arolwg a'r ystadegau y mae'n eu darparu yn newydd. Nid yw'n golygu bod y data o ansawdd isel.

Cewch ragor o wybodaeth am yr Arolwg Hynt Graddedigion, a sut y'i defnyddir, ar wefan Hafan | Hynt Graddedigion.

Croesewir unrhyw adborth ar ba mor ddefnyddiol yw'r ystadegau a beth ellir ei wneud i'w gwella. Cewch ragor o wybodaeth am sut gynhyrchir yr ystadegau a darparu adborth ar wefan y Swyddfa Fyfyrwyr.

Sylwch: cafodd y data "Enillion ar ôl y cwrs" ar gyfer 3 blynedd a 5 mlynedd ar ôl graddio eu diweddaru'n ddiweddar. Darllen mwy.


Mae'r set ddata Canlyniadau Addysg Hydredol (CAH) yn defnyddio cofnodion trethi’r llywodraeth i ddod o hyd i ddata enillion ar gyfer graddedigion. Nid yw'n dibynnu ar raddedigion yn ymateb i arolwg. Gan ei fod yn seiliedig ar gofnodion treth TWE, mae'n fwy cyflawn na data arolwg hunan-gofnodedig. Nid ydym yn cyhoeddi data CAH ar gyfer cyrsiau unigol; mae'r data enillion hwn bob tro yn cael ei grwpio mewn meysydd pwnc ar gyfer dwy flynedd o raddedigion.

Yn yr adran 'Enillion ar ôl y cwrs' 

Rydym yn defnyddio data CAH yn yr adran hon ar y tudalennau cyrsiau ar wefan Darganfod Prifysgol i ddangos data enillion ar gyfer yr un grŵp o fyfyrwyr tair a phum mlynedd ar ôl iddynt raddio. Mae'r data a gyhoeddir ar gyfer y meysydd pwnc mae'r cwrs yn eu cwmpasu ar gyfer yr holl raddedigion yn y sefydliad sy'n cynnig y cwrs, nid y cwrs penodol ei hun.

Byddwch hefyd yn gallu defnyddio'r gwymplen i weld data enillion CAH ar lefel y DU (ac eithrio graddedigion o sefydliadau yng Ngogledd Iwerddon), lefel genedlaethol (Lloegr, yr Alban neu Gymru), rhanbarthau yn Lloegr, a dinasoedd craidd yng Nghymru a'r Alban. Ni chynhwysir data ar gyfer Gogledd Iwerddon gan na chynhwysir data gan raddedigion Gogledd Iwerddon yn set ddata CAH.

Gallwch weld yr enillion cyfartalog a'r ystod nodweddiadol ar gyfer graddedigion o'r holl gyrsiau yn y pwnc sy'n byw neu'n gweithio yn y lleoliad dewisedig. Mae'r data hwn wedi'i gyhoeddi er mwyn gadael i chi weld sut mae'r enillion pwnc ar gyfer y sefydliad yn cymharu ag enillion yr holl raddedigion yn y pwnc hwnnw ar gyfer y rhanbarth dewisedig. Gan y gall enillion fod yn uwch neu'n llai na'r cyfartaledd mewn rhai rhanbarthau, rydym hefyd yn cynnwys canran y graddedigion o'r sefydliad a'r pwnc dewisedig sydd wedi'u lleoli yn y rhanbarth. Mae hyn yn rhoi amlinelliad o p'un a yw'r ffigur rhanbarthol rydych wedi'i ddewis yn feincnod da ar gyfer y sefydliad.

Byddwch hefyd yn gweld data cyflog yn yr adran hon o set ddata Hynt Graddedigion. Gweler yr adran Hynt Graddedigion uchod am ragor o fanylion. Mae'r holl wybodaeth am gyflogau yn yr adran hon wedi'i thrin a'i chrynhoi mewn ffordd debyg i wneud cymariaethau mor ystyrlon â phosibl.

Ynglŷn â'r data CAH a geir ar wefan Darganfod Prifysgol

Mae yna rai pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt wrth ddefnyddio'r data CAH ar wefan Darganfod Prifysgol:

  • Rydym ond yn cyhoeddi data CAH ar gyfer cyrsiau y'u haddysgir ym mhrifysgolion a cholegau yn Lloegr, yr Alban a Chymru. Nid yw data CAH ar gael ar gyfer cyrsiau yng Ngogledd Iwerddon.
  • Mae'r data CAH yn dangos faint oedd graddedigion sy'n gweithio yn y DU yn ennill tair blynedd a phum mlynedd ar ôl graddio. Mae'r data yn dangos yr ystadegau hyn ar gyfer yr un garfan o fyfyrwyr.
  • Mae'r data yn cynnwys incwm trethadwy ar gyfer y rhai sydd wedi cael treth wedi'i didynnu'n uniongyrchol gan eu cyflogwr. Nid yw'n cynnwys enillion ar gyfer y rhai a oedd yn hunangyflogedig.
  • Mae'r data a gyhoeddwyd ar gyfer maes pwnc y cwrs dros ddwy flynedd dreth.
  • Mae'r data yn cynnwys enillion ar gyfer gweithwyr llawn amser a rhan amser, gan olygu y gallai ffigurau ymddangos yn is lle mae mwy o raddedigion yn dewis i weithio rhan amser.
  • Gan fod y data enillion diweddaraf sydd gennym o gofnodion treth 2017/18 a 2018/19, mae'r data a ddangosir ar gyfer enillion myfyrwyr a raddiodd yn ystod blynyddoedd academaidd 2011/12 a 2012/13.

Mae ein tudalen 'cyflogaeth ac enillion' yn darparu mwy o wybodaeth ar sut i ddefnyddio'r data enillion a ddarperir ar wefan Darganfod Prifysgol.

Ystadegau arbrofol

Mae'r ffigurau CAH a gyhoeddwyd ar wefan Darganfod Prifysgol yn cael eu labelu fel ystadegau arbrofol. Mae hyn yn dweud wrth ein defnyddwyr fod yr ystadegau yn newydd. Nid yw'n golygu eu bod o ansawdd isel.

Ceir mwy o wybodaeth am y modd y caiff yr ystadegau eu cynhyrchu a chyfle i roi adborth ar wefan y Swyddfa Fyfyrwyr.

Mae'r data CAH a ddefnyddir ar wefan Darganfod Prifysgol yn berchen i'r Adran Addysg. Nid yw'r Adran Addysg yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau a geir o'r data CAH gan drydydd partïon.

Bydd cyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch y DU yn casglu data gan brifysgolion a cholegau ar eu myfyrwyr unigol. Byddwn yn defnyddio'r data hyn i greu rhai o'r ystadegau a ddefnyddir gennym.

Dyma'r setiau data a ddefnyddir gennym:

Cofnod Myfyrwyr HESA

Cofnod Myfyrwyr AP HESA

Cofnod Dysgwr Unigol a gasglwyd gan yr Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau.

Ac mae'r data y defnyddiwn ar gyfer blynyddoedd academaidd 2017/18, 2018/19 a 2019/20 oni bai y nodir fel arall.

Parhad

Defnyddiwn y data hwn i ddweud wrthych beth mae myfyrwyr yn ei wneud flwyddyn ar ôl cychwyn y cwrs. Y ‘gyfradd parhad’ yw’r enw a roddir ar nifer y myfyrwyr sy'n dal i astudio. Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar y ganran o fyfyrwyr yn cychwyn yn 2017/18 ac yn parhau i 2018/19 ac o 2018/19 yn parhau i 2019/20.

Nid yw'n anarferol i rai myfyrwyr adael yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Er ei bod yn dda gweld niferoedd uchel o fyfyrwyr yn parhau ar gwrs ar ôl blwyddyn, gall fod sawl rheswm pam mae myfyrwyr yn penderfynu cymryd egwyl neu adael y cwrs. Mae'n bwysig cofio bod hwn yn gipolwg mewn amser – nid tuedd ar gyfer cwrs. Os yw'r gyfradd parhad yn llawer is na chyrsiau eraill, gallai hyn fod yn arwydd nad yw'r cwrs yn bodloni disgwyliadau myfyrwyr.

Gwybodaeth mynediad

Mae hon yn dangos y cymwysterau a gwerthoedd pwynt tariff oedd gan ddechreuwyr blaenorol (nid gofynion mynediad ar gyfer cwrs ydyw). Mae'n rhoi amlinelliad o'r ystod o gymwysterau a ddalwyd a'r 'graddau' a gyflawnwyd gan y rhai sy'n cychwyn ar y cwrs. Cofiwch, caiff penderfyniadau gan sefydliadau i gynnig lleoedd i ymgeiswyr eu gwneud yn seiliedig ar ystod o feini prawf – nid y cymwysterau neu raddau a gyflawnwyd yn unig.

Y data ar bwyntiau tariff UCAS yw'r cyfartaledd ar gyfer cymwysterau yn seiliedig ar ddechreuwyr ym mlwyddyn academaidd 2019/20, ac weithiau dechreuwyr 2018/19 a 2019/20 wedi'u cyfuno pan fo maint y cwrs neu'r pwnc yn rhy fach i'w gyhoeddi ar gyfer blwyddyn unigol.

Mae'n bwysig gwybod bod rhai prifysgolion a cholegau yn derbyn ystod ehangach o gymwysterau ar gyfer mynediad i'w cyrsiau, ac nid ystyrir rhai o'r rhain ym mhwyntiau tariff UCAS. Golygai hyn ei bod yn bosibl nad yw’r data pwyntiau tariff rydym yn ei ddangos ar gyfer rhai cyrsiau yn adlewyrchu’r gwerth a'r graddau a gyflawnwyd gan rai myfyrwyr a dderbyniwyd ar y cwrs. Gallai hyn gael effaith ar y mwyafrif o gyrsiau mewn rhai sefydliadau, sydd â chyfrannau uwch o fyfyrwyr rhyngwladol neu o wledydd nad ydynt yn y DU.

Am fwy o wybodaeth am ofynion mynediad a thariff UCAS, gweler ein tudalen ‘ Gofynion mynediad'.

Defnyddio data yn eich penderfyniadau

Mae'r data rydym yn ei gyhoeddi ar wefan Darganfod Prifysgol yn dod o ffynonellau dibynadwy ac fe all eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus.

Mae'n bwysig nad ydych yn gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar wahaniaethau bach rhwng cyrsiau. Yn hytrach, edrychwch am wahaniaethau mawr, ac yn enwedig lle mae ffigurau yn llawer is nag ar gyfer cyrsiau eraill rydych yn eu hystyried. Mwy o wybodaeth am gymharu cyrsiau.

Meintiau sampl a chyfraddau ymateb

Ar wefan Darganfod Prifysgol, rydym yn dweud wrthych faint o fyfyrwyr mae'r data rydym yn ei gyhoeddi yn deillio ohonynt ac, os ydoedd o arolwg, y gyfradd ymateb.

Gallai'r niferoedd hyn fod yn llai na’r disgwyl, gan ein bod yn ceisio cyhoeddi data ar gyfer y cwrs ac nid oes gan bob cwrs niferoedd mawr o fyfyrwyr arno.

Mae cyfradd ymateb uchel gan nifer fawr o fyfyrwyr yn golygu y gallwch fod yn fwy hyderus yn y data. Gyda niferoedd llai, mae'n arbennig o bwysig nad ydych yn gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar wahaniaethau bach.

Rydym ond yn cyhoeddi data os ydyw gennym am fwy na nifer benodol o fyfyrwyr. Mae hyn yn rhannol er mwyn diogelu eu hunaniaeth ac yn rhannol i sicrhau dibynadwyedd yr hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Ar gyfer arolygon, nid ydym yn cyhoeddi data os yw cyfraddau ymateb yn isel.

Ar gyfer y rhan fwyaf o'r data, mae angen data gan o leiaf deg myfyriwr i'w gyhoeddi. Ar gyfer CAH, mae angen o leiaf 15 myfyriwr arnom.

Cyrsiau bach

Ar gyfer llawer o gyrsiau llai, mae'n bosibl na fydd gennym ddata gan ddigon o fyfyrwyr i allu ei gyhoeddi. Fel y gallwn ddangos rhywfaint o ddata, rydym yn grwpio data ar gyfer cyrsiau yn yr un maes pwnc yn y brifysgol neu goleg hwnnw.

Rydym yn dweud lle rydym wedi gwneud hyn ar y dudalen cyrsiau a’r offeryn cymharu cyrsiau.

Cyrsiau cydanrhydedd a chyrsiau gyda data ar gyfer mwy nag un pwnc

Mai rhai cyrsiau yn cwmpasu mwy nag un maes pwnc, gan weithiau arwain at ddyfarniad a elwir yn gydanrhydedd (megis "BSc Mathemateg a Chyfrifiadureg"). Lle mae gan gwrs fwy nag un pwnc, rydym yn ceisio cyflwyno eitemau data yn seiliedig ar y bobl sy'n astudio'r cwrs hwnnw yn unig.

Weithiau os nad oes digon o bobl yn astudio'r cwrs, neu nad oes digon wedi ymateb i arolwg, rydym yn cynnwys data ar gyfer pawb yn y sefydliad sy'n astudio cyrsiau sy'n cynnwys y pynciau hynny. Er enghraifft, mae hyn yn golygu yn ein henghraifft uchod y byddem yn cyflwyno ffigurau ar wahân ar gyfer Mathemateg ac ar gyfer Cyfrifiadureg. Caiff y rhain eu cyflwyno fel tabiau ar y tudalennau cyrsiau. Gall rhai cyrsiau eang iawn gyda dewisiadau agored rhwng llawer o fodiwlau fod â chymaint â phum maes pwnc, neu hyn yn oed fwy.

Wrth feddwl am gwrs lle mae ffigurau ar gyfer mwy nag un pwnc yn cael eu cyflwyno, mae'n bwysig edrych ar yr holl bynciau. Dylech hefyd feddwl am sut y gallai'r ffigurau pwnc hyn adlewyrchu'r cwrs rydych yn edrych arno, a allai ond gynrychioli nifer fach o fyfyrwyr sy'n astudio yn y meysydd pwnc hynny.

Cyrsiau newydd

Lle mae cyrsiau yn newydd neu heb unrhyw fyfyrwyr sydd wedi eu cwblhau eto, rydym yn cyhoeddi data ar gyfer cyrsiau eraill yn y maes pwnc hwnnw. Pwrpas hwn yw rhoi rhyw fath o syniad i chi o brofiad a chanlyniadau'r myfyrwyr yn y prifysgolion a cholegau hynny.

Eto, rydym yn dweud lle rydym wedi gwneud hyn ar y tudalen cyrsiau mewn blwch melyn.

Talgrynnu

Rydym yn cyhoeddi data'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr i'r pwynt canran agosaf. Ar gyfer data eraill, os oes gennym ddata ar gyfer llai na 52.5 o bobl, rydym yn talgrynnu'r data i'r pum pwynt canran agosaf. Mae niferoedd y bobl hefyd bob amser yn cael eu talgrynnu i'r pump agosaf.

Gall hyn olygu nad yw cyfanswm y ffigurau a ddangosir bob amser yn 100 y cant. Gall y cyfanswm yn hytrach fod yn 95 y cant neu 105 y cant pan ydych yn eu hychwanegu at ei gilydd.

Adborth

Byddem yn croesawu unrhyw adborth ar ba mor ddefnyddiol yw'r ystadegau a’r hyn y gellir ei wneud i'w gwella.

Back
to top